VOORWAARDEN

1. Huur een VR-pakket 

1.1 Aansprakelijkheid 

Thuisvrhuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van het gehuurde pakket. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met het gehuurde pakket.De producten kunnen beschadigd raken door het gebruik buitenshuis en in direct zonlicht. Wij adviseren wanneer u een VR-pakket heeft gehuurd om bij een binnenlocatie achter de hand te hebben. Eventuele schade door zonlicht of bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder. 

1.2 Reservering en betaling 

De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum en reserveringsaanvraag per e-mail hebben bevestigd. De aanvraag kan pas worden bevestigd nadat de betaling door huurder is voldaan (tenzij anders afgesproken). Totdat de betaling is voldaan blijft de reserveringsaanvraag als optie staan. Pas op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd kunnen wij het pakket daadwerkelijk uitleveren. 

1.3 Borg en schade

Voor de huur van het pakket hanteren wij GEEN borg. Wij vertrouwen op de moraliteit van de huurder en tot op heden heeft nog geen enkele huurder dit vertrouwen geschaad.

Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken door onredelijk gebruik, wordt de schade in overleg met de huurder verrekend. Het bedrag wordt vastgesteld door thuisvrhuren.nl. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Bij diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk. 

Het is absoluut niet toegestaan een eigen Facebook account te koppelen aan een VR-bril tenzij nadrukkelijk uitlevering in fabrieksinstellingen is besteld. Het koppelen van een eigen Facebook account wordt gerekend als een schade van €200,- per VR-bril waar een eigen Facebook account aan gekoppeld is.

 

1.4 Annulering 

Bij annulering tot 24 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gehuurde pakket. Eventueel additioneel bij de reservering aangeschafte content is reeds, en blijft, eigendom van de huurder en kunnen niet worden geretourneerd of vergoed. Annulering dient telefonisch of per e-mail kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt de huurder 50% van de huurkosten + de eventuele gemaakte kosten voor de verzending. 

1.5 Wijzigen van afgesproken huurdatum 

Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 24 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail kenbaar wordt gemaakt. 

Mocht het wijzigen van de huurdatum binnen 24 uur voor de afgesproken huurdatum kenbaar worden gemaakt dan worden de eventuele reeds gemaakte kosten betreffende verzending doorberekend naar de huurder. 

1.6 Ophalen/ Brengen 

De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van het pakket worden per e-mail afgesproken. Voor elke dag later dan de laatste dag van de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht. 

1.7 De producten 

De huurder krijgt bij het huren van het pakket een handleiding met uitleg over de producten en spelmogelijkheden. De producten mogen alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.  

1.9 Annulering door thuisvrhuren.nl en overmacht 

Indien thuisvrhuren.nl door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de huurder een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien thuisvrhuren.nl na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van thuisvrhuren.nl als bij derden, van wie thuisvrhuren.nl de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van thuisvrhuren.nl ontstaan. 

Indien door overmacht aan de zijde van thuisvrhuren.nl het plaatsvinden van het arrangement vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als thuisvrhuren.nl bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft thuisvrhuren.nl slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 

1.10 Aansprakelijkheid 

thuisvrhuren.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen. De huurder is jegens de thuisvrhuren.nl aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten. De huurder is aansprakelijk voor de gedragingen van alle gebruikers. De huurder vrijwaart thuisvrhuren.nl voor iedere vordering die een gebruiker jegens thuisvrhuren.nl meent te hebben. 

1.11 Klachten 

Indien de huurder een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door thuisvrhuren.nl niet naar tevredenheid is opgelost, dient de huurder dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond per e- mail te melden aan thuisvrhuren.nl. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben. 

1.12 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

1.13 Geschillen 

Alle geschillen welke tussen thuisvrhuren.nl en huurder en/of gebruiker mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter. Indien thuisvrhuren.nl en huurder en/of gebruiker dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt. 

1.14 Bijzondere kosten 

Indien thuisvrhuren.nl wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de huurder en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor thuisvrhuren.nl voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan thuisvrhuren.nl te vergoeden. Alle overige bijzondere kosten van thuisvrhuren.nl voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten. 

1.15 Additioneel aangeschafte content en Oculus Account 

Indien de huurder additionele content heeft aangeschaft zal thuisvrhuren.nl ten eerste malen een Oculus account voor de huurder aanmaken en daar de aangeschafte content aan toevoegen. Met het aangaan van de huurovereenkomst en het aanschaffen van additionele content, geeft de huurder toestemming aan thuisvrhuren het Oculus account aan te maken en te beheren, ook voor toekomstige aanschaffen via thuisvrhuren.nl. Het eigendomsrecht van het betreffende Oculus 

account ligt bij de huurder en huurder alleen is verantwoordelijk voor het navelen van gebruikersovereenkomsten (EULA) van de aangeschafte content. Thuisvrhuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de huurder niet naleven van gebruikersovereenkomsten van aangeschafte content. Het staat de huurder vrij om op ieder moment het beheer van het Oculus account over te nemen. De benodigde gegevens zal thuisvrhuren.nl binnen 3 werkdagen per email doen toekomen. Indien de huurder het Oculus account in eigen beheer heeft genomen, kan thuisvrhuren.nl, vanaf het moment van overdracht, huurder geen gepersonaliseerde VR-pakket meer aanbieden. 

Het is absoluut niet toegestaan een eigen Facebook account te koppelen aan een VR-bril tenzij nadrukkelijk uitlevering in fabrieksinstellingen is besteld. Het koppelen van een eigen Facebook account wordt gerekend als een schade van €200,- per VR-bril waar een eigen Facebook account aan gekoppeld is.

1.15 Wijzigingen en aanvullingen 

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat thuisvrhuren.nl en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.16 Privacyverklaring 

Wij willen u naast deze algemene voorwaarden ook attenderen op onze privacyverklaring op onze website. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden wordt ook met deze privacyverklaring ingestemd. Klik hier voor onze privacyverklaring.